مرکز مشاوره و خدمات پرستاری افرا از افراد با انگیزه و توانمند ،دعوت به همکاری می نماید.

  • نوع معافیت

  • سوابق شغلی